Artikel 1: Definities

Indien begrippen in deze Algemene Voorwaarden van Black Cat Project & Event Logistics of in de Overeenkomst met een hoofdletter worden geschreven, in meervoud of enkelvoud, wordt het volgende bedoeld:

Acceptatie: Aanvaarding van de offerte dan wel Aanbieding kan schriftelijk, fysiek of Mondeling door Klant plaatsvinden dan wel door de feitelijke levering van de Dienst aan Klant.

Aanbieding: Op verzoek van Klant gedane prijsopgave tot het leveren van een Dienst. 

Algemene Voorwaarden: De tekst in dit document die van toepassing is op de levering van Diensten.

BCL: De onderneming Black Cat Project & Event Logistics gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61580236.

Dienst: De werkzaamheden die BCL in opdracht van Klant verricht.

Gebruiksperiode: Tijdsduur gedurende de duur van de Overeenkomst waarbij Zaken in behandeling of in gebruik zijn bij of door Klant of derden uit naam of in opdracht van Klant.

Klant: Natuurlijke persoon of een rechtspersoon waarmee BCL een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten.

Meerwerk: Noodzakelijke activiteiten die extra worden uitgevoerd tijdens het verlenen van de Dienst.

Mondeling: Direct wederzijds contact tussen Klant en BCL, hetzij telefonisch, het zij persoonlijk.

Overeenkomst: Het document waarin Klant en BCL de wederzijds overeengekomen te leveren Dienst(en) bevestigen.

Partijen: Klant en BCL betrokken bij de Overeenkomst.

Overmacht: Omstandigheden, voor zover een zorgvuldig opererend BCL deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk BCL de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, oorlog, terrorisme, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

Schriftelijk: Via geschreven woord per brief dan wel langs digitale elektronische weg.

Transport: Het vervoeren of doen vervoeren van goederen.

Vertragingsschade: Vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van zaken.

Zaken: Materiaal of materieel in eigendom van BCL of door BCL gehuurd.

Artikel 2 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij BCL partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door BCL uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

 3. De verplichtingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst van BCL gaan nooit verder dan door BCL Schriftelijk of Mondeling is bevestigd.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Schriftelijke Aanbiedingen van BCL zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 (veertien) dagen na dagtekening, tenzij in de Aanbieding Schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Klant de Aanbieding niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt de Aanbieding tenzij verlenging van de Aanbieding Schriftelijk is overeengekomen. Na verval van de Aanbieding is BCL gerechtigd de Aanbieding te wijzigen.

 2. De Aanbieding is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie, waarbij BCL mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 

 3. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien Klant en BCL de aanvaarding van de Aanbieding beiden Schriftelijk hebben ondertekend “de opdrachtbevestiging” tenzij met BCL anders is overeengekomen.

Artikel 4 Medewerking door Klant

 1. Klant zal BCL steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 

 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BCL verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Klant zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Klant verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit  voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant en is BCL bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden Meerwerk in rekening te brengen.

 4. Klant dient BCL onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van BCL of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van BCL  dreigen te worden  geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van Klant, indien Klant surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven in genoemde gevallen is Klant verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 5 Uitvoering

 1. BCL neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

 2. BCL zal bij het uitvoeren van de Overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Klant, mits dit naar oordeel van BCL bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BCL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 4. Indien Transport onderdeel vormt van de Overeenkomst dan geldt:
  Het laad- en los adres moet bereikbaar zijn met een vrachtauto. De verlader / ontvanger lost de goederen en is aansprakelijk voor de schade die tijdens het laden / lossen ontstaat. In de Overeenkomst is het aantal laad en los adressen afgesproken evenals de laad en lostijden. Hierbij geldt per laad- / los adres. De laad / lostijd bedraagt:
  = < 3 laadmeter: maximaal 0,5 uur
  > 3 laadmeter - = < 7 laadmeter: maximaal 1 uur
  > 7 laadmeter: maximaal 2 uur

  Wordt deze tijd overschreden, dan worden extra kosten in rekening gebracht.
 5. Indien transport onderdeel vormt van de Overeenkomst dan wordt dit
  transport uitgevoerd onder de CMR/AVC condities.

Artikel 6 Wijzigingen en Meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door BCL in principe slechts dan worden verricht, indien door Partijen daaromtrent een Schriftelijke nadere Overeenkomst is getekend. 

 2. Deze extra werkzaamheden zullen door Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BCL.

 3. Klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst kan worden beïnvloed.

 4. Indien naar het oordeel van BCL een wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Klant te voldoen, is BCL bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Tarieven en prijs

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een tarief per uur, per dag of een vast tarief overeenkomen.

 2. Alle tarieven zijn exclusief Transport, reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 betaling

 1. Betaling door Klant dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door BCL aan te wijzen bankrekening.

 2. BCL kan bij uitbrengen van de Aanbieding, de aanvaarding van de Overeenkomst en tijdens de looptijd van de Overeenkomst een vooruitbetaling vragen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Klant tegenover BCL.

 3. Indien Klant de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. BCL is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% (vijftien procent)van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

 4. Heeft Klant bezwaar tegen een factuur van BCL dan geeft Klant dit binnen 10 (tien) dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Klant heeft tot 10 (tien) dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar Schriftelijk te motiveren. Indien Klant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft Klant niet het recht de Overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor Diensten te weigeren, tenzij Klant BCL Schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en BCL ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij Overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BCL opgeschort. In dat geval is BCL verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met Overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan BCL zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BCL kan worden gevergd.
Indien BCL bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is BCL gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijk van BCL wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout te gedeclareerde opdrachtsom zoals genoemd in de Overeenkomst. Bij Overeenkomsten met een duur langer dan 1(een) jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 (een) maal het overeengekomen jaartarief.

 2. Indien er sprake is van schade aan goederen die door Klant binnen de Overeenkomst aan BCL ter beschikking zijn gesteld, dan beperkt de aansprakelijkheid van BCL zich tot de goederen die, op het moment van het toebrengen van de schade, daadwerkelijk en specifiek door BCL onder bewerking of behandeling had.

 3. Indien zich bij de uitvoering van een Overeenkomst een gebeurtenis (waaronder een nalaten wordt begrepen) voordoet waarbij BCL aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door BCL afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat BCL in verband met die verzekering draagt. Hieronder vallen ook de roerende goederen die door Klant uit hoofde van de Overeenkomst onder opzicht aan BCL ter beschikking heeft gesteld.

 4. Indien transport een onderdeel vormt van de te leveren Dienst dan accepteert BCL een aansprakelijkheid van € 3,40 (drie euro en veertig eurocent) per kilo brutogewicht.

 5. Omdat de aansprakelijkheid van BCL beperkt is, adviseert BCL Klant om zelf voor een verzekering zorg te dragen, zodat de te vervoeren en/of behandelen goederen voor de volledige waarde verzekerd zijn. Dit betekent dat de uitkering zal plaatsvinden van schade boven het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van BCL en in geval BCL niet aansprakelijk zijn voor de schade (bijvoorbeeld in geval van overmacht).

 6. De aansprakelijkheid van BCL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant BCL onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BCL ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

 7. BCL is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Klant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk BCL , naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de
  Overeenkomst.

 8. Klant zal BCL vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

 9. Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op BCL geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Klant en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 10. Gedurende de Gebruiksperiode, is Klant aansprakelijk voor alle schade aan de in behandeling of gebruik zijnde Zaken, die tijdens de gestelde Gebruiksperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.

 11. Indien deze Zaken, door schuld of onachtzaamheid van Klant worden beschadigd, geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal
  geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal Klant aan BCL verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende Zaken en de kosten van vervanging.

 12. BCL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van de Zaken door Klant tijdens de Gebruiksperiode. Indien BCL aantoonbaar aansprakelijk is voor directe schade voortvloeiende uit het gebruik van de Zaken dan kan de schadeloosstelling nooit meer zijn dan maximaal 3 (drie) keer de factuurwaarde van de ter beschikking gestelde Zaken. 

 13. Klant zal, bij constatering van gebreken aan Zaken tijdens de Gebruiksperiode, onverwijld met BCL in contact treden en Zaken pas verder gebruiken of behandelen ná Schriftelijke of Mondelinge toestemming van BCL . Mocht het niet mogelijk zijn om Zaken verder te behandelen of te gebruiken dan zal in onderling overleg tot naar een voor Partijen bevredigende oplossing worden gezocht.

Artikel 12 Annulering

 1. BCL behoudt zich het recht voor om Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van BCL kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient BCL de annulering Schriftelijk aan Klant mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 2. Annulering van de Overeenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. BCL berekent 25 % (vijfentwintig procent) van het overeengekomen tarief bij annulering 3-7 (drie tot zeven) dagen voor het ingaan van het overeengekomen en 50% (vijftig procent) van het tarief bij annulering 1-3 (een tot drie) dagen voor het ingaan van het de Overeenkomst. Bij annulering binnen 24 (vierentwintig) uur voor de ingang van de Overeenkomst wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien Klant en BCL zulks uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de Overeenkomst, tenzij partijen Schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Alle Overeenkomsten met Klanten zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

Artikel 15 Verval van rechten

 1. Alle rechtsvorderingen van Klant op BCL op grond van een Overeenkomst vervallen na verloop van1 (één) jaar na het ontstaan daarvan, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 2. Als BCL een recht of vordering op grond van de Overeenkomst niet uitoefent, houdt dat geen verklaring van afstand van rechten in.Daaronder valt ook het recht van BCL om op een later moment te factureren dan de maand volgende op de maand waarin de Dienst is geleverd.

Artikel 16 Geschillen

 1. Alle geschillen welk tussen BCL en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel naar aanleiding van Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij BCL ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Klant van verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst komen voor rekening van Klant. 

Artikel 17 Slotbepaling

 1. BCL is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing op de Overeenkomst zijn steeds de Algemene Voorwaarden die golden op het moment van sluiten van de Overeenkomst, zoals ook genoemd in de Overeenkomst.

 2. In geval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 3. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BCL .